„Czyste Powietrze” 2023 – kto może skorzystać? Jakie są warunki? Ile można otrzymać?

komin

„Czyste Powietrze” 2023 – kto może skorzystać? Jakie są warunki? Ile można otrzymać?

17 stycznia, 2023

Wydarzenia

3 stycznia 2023 roku ruszył nowy nabór wniosków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Dużym zmianom uległy dotychczasowe zasady funkcjonowania finansowego wsparcia przyznawanego podmiotom, które zdecydowały się na modernizację źródeł ciepła w budynku. Zwiększyły się m.in. progi dochodowe i wysokość dotacji. Co więcej – beneficjenci poprzednich edycji będą mogli wystąpić o kolejne dofinansowanie. Jakie są najnowsze zasady programu „Czyste Powietrze”? Kto konkretnie jest uprawniony do otrzymania pieniędzy? Jakie warunki należy spełnić? Na te i wiele innych pytać odpowiadamy w poniższym tekście.

Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” przewidziany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (przede wszystkim tzw. kopciuchów) na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, a także przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać na takie działania, jak:

 • docieplenie budynku,
 • wymiana starego kotła na pompę ciepła,
 • montaż wentylacji z rekuperacją,
 • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wymiana stolarki okiennej.

„Czyste Powietrze” 2023 – ile można otrzymać?

Dotacja w ramach programu „Czyste Powietrze” może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla najwyższego poziomu dofinansowania 135 000 zł. W roku 2023 rozszerzono progi dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy rządu. Od 1 stycznia wynoszą one kolejno 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej 1564 zł) i 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej 2189 zł).

„Czyste Powietrze” 2023 – podstawowy poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”dotyczy osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Pieniądze można otrzymać w dwóch formach: klasycznej dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego.

„Czyste Powietrze” 2023 – podwyższony poziom dofinansowania

Drugi, podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie powinien przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie można otrzymać w następujących formach:

 • dotacja,
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające dofinansowanie dla Beneficjentów,
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredyty bankowego,
 • dotacja z prefinansowaniem.

„Czyste powietrze” 2023 – najwyższy poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania dotyczy osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możliwe formy otrzymania dofinansowania:

 • dotacja,
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów,
 • dotacja z prefinansowaniem.

„Czyste Powietrze” – na czym polega opcja prefinansowania?

Prefinansowanie to wypłata przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przyznanej Beneficjentowi części lub całości dotacji na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach określonych w Programie. Co ważne – prefinansowanie możliwie jest jedynie w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu.

Warunki otrzymania pieniędzy w ramach programu „Czyste Powietrze” 2023

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze 2023” należy przede wszystkim złożyć wniosek (w postaci cyfrowej lub papierowej) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzór takiego dokumentu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej WFOŚGW. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie wydawane zgodnie z ust. 8 pkt 1.2 Części 2) Programu; (ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH)
 • zawartą/zawarte z wykonawcą/wykonawcami umowę/ umowy na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie trzy umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

Warto pamiętać, że zaliczka może być wypłacona maksymalnie do wysokości 50 procent przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 procent maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie.

Ponadto kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do czternastu dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie lecz nie wcześniej niż czternaście dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą, z zastrzeżeniem, że zaliczka nie może zostać wypłacona gdy z umowy z wykonawcą wynika, że jej realizacja została zakończona.

Pozostała część dofinansowania przypadającego na zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z wykonawcą/wykonawcami zostanie wypłacona bezpośrednio na jego/ich rachunek, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność.