„Moje Ciepło” – program dotacji na montaż pompy ciepła. Kto może skorzystać? - SOLTHERM

„Moje Ciepło” – program dotacji na montaż pompy ciepła. Kto może skorzystać?

15 lipca, 2022

Wydarzenia

Pod koniec kwietnia 2022 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło”. Pozwala on uzyskać dotację na montaż nowoczesnych pomp ciepła. Program ma odbywać się w trybie ciągłym do końca 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Warto się pospieszyć, bo zainteresowanie akcją oraz samymi pompami ciepła rośnie. Co trzeba zrobić, by otrzymać dotację w ramach programu „Moje Ciepło”? Jakie warunki należy spełnić?

Celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego oraz rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Mówiąc wprost – osoby budujące domy, spełniające kilka określonych wymogów, mogą liczyć na finansowe wsparcie, które pozwoli im zainstalować w budynku ekologiczne rozwiązanie grzewcze w postaci pompy ciepła.

Do czego ma przyczynić się program „Moje Ciepło”?

„Moje Ciepło” ma oczywiście zwiększyć liczbę domów ogrzewanych za pomocą pomp ciepła. To z kolei ma przyczynić się do:

 • ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne;
 • wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii oraz propagowaniu ich jako efektywnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych we współczesnym budownictwie.

„Moje Ciepło” powołano do życia również do osiągnięcia celów dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.

Do kogo skierowany jest program „Moje Ciepło”?

O dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło” mogą starać się osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Za takowe uważa się:

 • budynki, w przypadku których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • budynku, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie, łożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

„Moje Ciepło” – warunki

Otrzymanie dofinansowania jest zależne od stanu technicznego budynku, w którym docelowo ma znaleźć się pompa ciepła. Od stycznia tego roku obowiązują nowe warunki techniczne, którym znacznie bliżej do spełnienia norm budownictwa pasywnego. Wymagają one osiągnięcia niższego wskaźnika Ep, jakim wyraża się ilość energii nieodnawialnej potrzebnej do ogrzania domu, efektywnej wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u. w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Aktualnie współczynnik ten nie może przekroczyć wartości przekraczać 70 kWh/ (m²/rok). Jednak, aby można było otrzymać dofinansowanie z “Mojego Ciepła” konieczne będzie spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów technicznych – w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu Ep nie będzie mógł przekroczyć progu 63 kWh/ (m²/rok). W kolejnych latach maksymalna wartość tego wskaźnika zostanie obniżona do poziomu 55 kWh/ (m²/rok).

Aby otrzymać dotację, potencjalny beneficjent musi dodatkowo spełnić następujące warunki:

 • pompa ciepła montowana w budynku musi być nowa (wyprodukowana maksymalnie w ciągu 24 miesięcy przed instalacją w obiekcie),
 • w budynku nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe,
 • beneficjent będzie zobowiązany do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dotacji z programu “Moje Ciepło” na jego rachunek bankowy,
 • w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku oraz oświadczenie o braku podwójnego finansowania.

Ponadto dopłata będzie udzielana na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tylko w formie refundacji po zakupie i montażu nowej pompy ciepła. Na dotację nie mogą liczyć osoby, które otrzymały finansowane z publicznych środków budżetu Unii Europejskiej.

„Moje Ciepło” – na jakie dotacje można liczyć?

W ramach programu przewidywana jest forma wsparcia w postaci dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. W zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 21 tys. zł. ( do 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła oraz do 7 tys. zł dla powietrznych pomp ciepła). Dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na dotację rzędu 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

„Moje Ciepło” – rodzaje przedsięwzięć

Współfinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło” można uzyskać na:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.